תנאי שימוש

 

אחריות 
- השירות המוצע לציבור המשתמשים באתר זה הינו בגדר מידע כללי ("כמות שהוא")   ולא ניתן להתאימו לצרכיו של כל משתמש.

- למרות שמועצת ארגוני העולים בישראל, שהיא הבעלים של אתר זה, עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע המצוי באתר הוא אמין, מדויק, נכון ועדכני, היא תלויה במקורות מהם מועבר אליה המידע, כאשר אין לה אפשרות מעשית לאמת ולוודא כל מידע ספציפי.

לאור האמור מועצת ארגוני העולים בישראל אינה נושאת באחריות לטעויות ו/או לשגיאות ו/או להשמטות במידע המוצג באמצעות אתר זה ו/האתרים המקושרים אליו.

ברור למשתמש לפיכך כי עליו לבדוק כל מידע טרם הסתמכות עליו, כאשר אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות או טענות כנגד מועצת ארגוני העולים ו/או מי מטעמו בגין כל הקשור במידע ו/או בשירות ו/או הנובע מהם.

- השימוש במידע ו/או בשירות אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו/או טיפול משפטי ו/או טיפול מקצועי אחר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

- מועצת ארגוני העולים  לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי, ככל שייגרם, כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות.

 

הגבלה לשימוש אישי ולא מסחרי
התכנים והשירותים הכלולים באתר זה ניתנים בחינם ומיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי.  המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעביר או למכור כל מידע המופיע באתר זה לצרכים מסחריים ללא רשות מפורשת של מכון היצוא בכתב ומראש.
עמותות רשומות רשאיות לפרסם מידע המופיע באתר זה בתנאי שיציינו במפורש ובכתב שהוא לקוח מאתר מועצת ארגוני העולים.