זכאים לסיוע בקליטה

 

ממשלת ישראל מעניקה לסיוע כספי בנוסף להטבות והקלות במגוון תחומים לכל עולה המגיע לישראל על מנת להתיישב בה.
בעלי מעמד "עולה" זכאים לסיוע מיוחד המוענק לעולים על ידי משרדי ממשלה וגופים נוספים, על פי קריטריונים שנקבעו לכל נושא.
גובה ומשך הסיוע משתנים בהתאם לתחום הסיוע, מעמדו המשפחתי של העולה, הכנסות המשפחה, שהות קודמת בארץ ופרמטרים נוספים. רוב הסיוע ניתן על ידי משרד הקליטה.
הזכאים לסיוע משרד הקליטה הם:

 

עולים
עולה הוא אדם שעלה לישראל וקיבל מעמד "עולה" ממשרד הפנים על פי חוק השבות תש"י 1950 . חוק השבות קובע שכל יהודי, בן זוגו, ילדיו נכדיו ובני זוגם זכאים לעלות לישראל (פרט למספר חריגים המפורטים בחוק השבות).
גם מי שקיבל מעמד תושב ארעי א/1 (עולה בכוח) לפני 1.1.92 שגילו ביום קבלת המעמד 17 שנים ומעלה ,למעט מי שנכלל בהגדרת בן עולה בוגר, זכאי לסיוע.
מעמד של תושב ארעי - א/1 ניתן לפי בקשת הפונה על ידי משרד הפנים באופן זמני למי שזכאי למעמד של "עולה". אשרה זו ניתנת ל- 3 שנים, ובסיומן יש לקבל מעמד קבע.
בעלי אשרת א/1 אינם זכאים לקבל סיוע ישיר ממשרד הקליטה וממשרדי ממשלה אחרים, להוציא אלה שקיבלו מעמד זה לפני תאריך ה-1 בינואר 1992 ודינם לגבי הסיוע כדין עולים.

 

עולים קטינים
עולה קטין הוא מי שעונה על אחת ההגדרות הבאות:

א. עלה לישראל ללא הוריו בגיל 17-14 וקיבל אשרת "עולה" ממשרד הפנים.

ב. עלה לפני שמלאו לו 14 שנים ,נמצא במסגרת פנימייה בשנה ראשונה לעלייתו לישראל ולמד במסגרת זו לפחות עד הגיעו לגיל 17 . הוריו לא עלו לישראל.

 

אזרחים עולים
אזרח עולה הוא מי שנולד בחוץ לארץ להורה אזרח ישראלי והיה זכאי למעמד "עולה" על פי חוק השבות, אלמלא היה אזרח ישראלי.
תקופת הזכאות: מיום קבלת תעודת הזהות הישראלית.

 

בני עולים
בן עולים הוא עולה רווק שעלה לארץ בסמוך לעליית הוריו.
גיל העלייה: בן עולים בוגר - מגיל 17 עד 25.
                  בן עולים קטין  - עד גיל 17 .
הסמיכות לעליית ההורים:
בן עולים בוגר - עלה עם ההורים, או תוך שנה לפני ההורים, או תוך שנה אחרי עלייתם.
בן עולים קטין - עלה עם הוריו או ללא הוריו , וטרם מלאו לו 17 שנים כאשר הוריו קיבלו מעמד עולה.

 

קטינים חוזרים
קטין חוזר הוא מי שהורד מישראל לחו"ל ע"י הוריו לפני היותו בן 14 שנים ושב לישראל לישיבת קבע בגיל 17 ומעלה.
התנאים לקבלת סיוע כ"קטין חוזר" הם:

א. תקופת שהות בחו"ל: שהה בחו"ל לפחות 4 שנים ברציפות.

ב. שהות בישראל שאינה משפיעה על הזכאות
• ביקורים לתקופה של פחות מ - 4 חדשים בשנה אינם מהווים שיבה לישראל.
• מי ששירת בצה"ל בשירות סדיר או בשרות לאומי - שהות בארץ של סה"כ עד 4 חודשים לפני ואחרי השירות לא תיחשב כשיבה לישראל.
• שנת לימודים: שהות בארץ של שנת לימודים אחת במוסד מוכר, או בתכנית מטעם הסוכנות היהודית, תנועות הנוער ותוכנית קדם צבאית .שנת הלימודים תתווסף 4-ל שנות השהות בחו"ל.

ג. סוג האזרחות: שב לישראל כאזרח ישראלי. בעת שובו היה זכאי לאשרת עולה על פי חוק השבות תש"י - 1950 אלמלא היה אזרח ישראלי.

ד. שירות בצה"ל: על הקטין החוזר להתייצב בצה"ל ולהביא על כך אישור, או להמציא פטור מהתייצבות.
פטורים מחובת המצאת אישור התייצבות/פטור:
נשים מגיל 25 ומעלה, נשים שאינן רווקות, או אמהות לילדים, וגברים בגיל 50 ומעלה.

ה. עיסוק ההורים בחו"ל: הוריו לא היו מועסקים בחוץ לארץ על ידי אחד מהגורמים המפורטים להלן ולא ייצג גוף ישראלי בחו"ל במשך 5 השנים שקדמו לשיבה לארץ.
הגורמים הם:
• מדינת ישראל.
• רשות מרשויות מדינת ישראל כולל חברות ממשלתיות.
• ההסתדרות הציונית העולמית או רשות מרשויותיה.
• הסוכנות היהודית.
• קרן קיימת לישראל.
• קרן היסוד.
• המגבית המאוחדת.
• הבונדס.
• מעסיק ישראלי פרטי או ציבורי לרבות גוף הרשום מחוץ לישראל ומתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:
1 - השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל.
2  - שמו כשם תאגיד שרישומו הראשון היה בישראל.
3  -  שם החברה זהה  (או זהה בעיקרו) לשם החברה בה עבד ההורה בישראל.

 

משפחת עולים
משפחה שבה כל בני המשפחה בעלי מעמד עולה.

 

משפחת עולים מעורבת
עולה/קטין חוזר/אזרח עולה הנשוי לישראלי ותיק ולו ילד שנולד בחו"ל וחל עליו אחד משני התנאים המפורטים להלן יהיה זכאי כמשפחת עולים:

א. תאריך לידתו של הילד קודם לתאריך קבלת מעמד עולה של ההורה הזכאי.

ב. תאריך לידתו של הילד בחו"ל הוא אחרי תאריך קבלת מעמד עולה של ההורה
הזכאי וחלפה לפחות שנה לאחר ששני בני הזוג יצאו מן הארץ.

 

תושבים חוזרים
תושב חוזר הוא אזרח ישראלי העומד בתנאים הבאים:

א. גיל - בן 17 ומעלה, לצורך סיוע בתחומי המכס -מגיל 18 ומעלה.

ב. שהות בחו"ל - שנתיים לפחות. יזם עסקי ומדען יהיו זכאים לסיוע - לאחר שהות בחו"ל של 3 שנים לפחות.

ג. ביקור בארץ - ביקר בארץ לסירוגין או ברציפות לא יותר מארבעה חודשים בכל שנת היעדרות ביקור שיחל בשנה אחת ויימשך ברצף לשנה הבאה ייחשב כביקור אחד.

ד. שליחות בחו"ל - לא היה מועסק ,הוא או בת זוגו או אחד מהוריו על ידי מדינת ישראל או רשות מרשויותיה כולל חברות ממשלתיות ,ההסתדרות הציונית או רשות מרשויותיה, הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, המגבית המאוחדת, הבונדס, אלא אם עברו חמש שנים מתום השליחות ועד שובו ארצה.

קביעת המעמד תעשה בארץ באחת מלשכות משרד הקליטה באזור המגורים, על פי חותמות כניסה ויציאה בדרכון ובדיקת הרישומים במשרד הפנים. חישוב ההיעדרות מן הארץ יעשה על פי השנתיים שקדמו ליום השיבה לארץ.
ל"מדען" ויזם עסקי - חישוב ההיעדרות מן הארץ ייעשה על פי 3 השנים שקדמו ליום השיבה לארץ.