סיוע בדיור ציבורי


עולים נזקקים יכולים לקבל דיור ציבורי, בשכר דירה נמוך יחסית, באזורים בהם נבנו בעבר דירות ציבוריות ובהם יש דירות או יחידות דיור פנויות. דירות אלה נמצאות בעיקר באזורי פריפריה. בגלל כמות המוגבלת של דירות העומדות לרשות משרד הקליטה תקופת ההמתנה לדיור ציבורי הינה ארוכה במיוחד.
הדירות הציבוריות מיועדות, כאמור, לעולים נזקקים:זוגות קשישים, קשיש יחיד, משפחות חד-הוריות ומשפחות בהן אחד מבני המשפחה חולה קשה או נכה בעל 75% נכות קבועה לפי קביעת הביטוח הלאומי.
תקופת הזכאות לסיוע בדיור ציבורי כעולים היא בת 10 שנים מיום העלייה. אחרי סיום עשר השנים, העולים העונים על הגדרת הזכאות של משרד הקליטה עוברים לטיפולו של משרד הבינוי והשיכון.
משרד הבינוי והשיכון יבחן את הזכאות לדיור לעולים שסיימו את זכאותם (לאחר גמר שהייה של עשר שנים בארץ) על פי נוהליו. ז"א שאין לזכאות לדיור של משרד הקליטה המשך אוטומטי, אלא שהיא צריכה להיבחן על פי הקריטריונים הנהוגים במשרד הבינוי והשיכון.
לצורך בחינת הזכאות במשרד השיכון, העולים יכולים לפנות ל"חברות הסיוע בשכ"ד" ראה פרוט ברשימת החברות המעניקות סיוע בשכר דירה.

עולים קשישים

על אף האמור לעיל, משרד הקליטה ימשיך לטפל בזכאות ובהקצאת פתרונות דיור לעולים הקשישים ללא מגבלה של תקופת העלייה ובלבד שיענו על התאים הבאים:
מתקיימים מקצבת זקנה + השלמת הכנסה של הביטוח הלאומי או מקצבת נכות ממשרד האוצר.
עונים על הגדרת "קשישים" ביום פנייתם למשרד.
מחזיקים תעודת זכאות במעמד של "קשישים" ממשרד הבינוי והשיכון.
עונים על הגדרת "חסר דירה"