גיוס לצה"ל

גברים עולים שנכנסו לישראל, לראשונה, אחרי יום הולדתם ה-1 8 זכאים להקלות במשך תקופת השירות הצבאי במסגרת צה"ל, בהתאם לגילם ומצבם המשפחתי ומשרתים בין מספר שבועות ל- 36 חודשים. עולים שהגיעו לארץ בגיל 26 עד 39 אינם, לפי שעה, נקראים לשירות סדיר. עולים אלו ישולבו במערך המילואים או יירשמו במאגר ויזומנו לשירות צבאי רק על פי הצורך.
נשים רווקות שעלו לישראל עד גיל 20 יקראו לשירות סדיר בו בזמן שאלו שעלו אחרי גיל 20 ומעלה פטורות ברוב המקרים מחובת שירות.
עולים ששירתו בצבא זר 18 חודשים רצופים או יותר, תופחת תקופת שירות זו מתקופת שירות בצה"ל, אך ישרתו לא פחות מ-6 חודשים.

רופאים ורפאי שיניים

רופאים כללים יגויסו לשירות סדיר עד מלאות להם 32 ורופאי שיניים עד גיל 29. שכר הרופאים בשירות סדיר זהה לשכר המשרתים בשירות קבע.

מועד גיוס

עולים יקראו לשירות צבאי לאחר ששהו בארץ, במעמד עולה, 12 חודשים לפחות. עולים החייבים בשירות מילואים בלבד יומנו לשירות רק כעבור 24 חודשים מיום קבלת מעמד עולה.
כל עולה, בן 18 ומעלה יקבל בדואר צו התייצבות ראשון לצורך רישום בדיקות. גם אם מישהו ללא קיבל צו התייצבות, עליו להתייצב בלשכת גיוס הקרובה למקום מגוריו תוך שישה חודשים מיום קבלת מעמד עולה.

שירות במסגרת עתודת עולים או עתודות אקדמיות

צה"ל מאפשר לעולים שעלו אחרי גיל 18 והתקבלו ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה או על תיכונית, המוכרים על ידי הצבא, שירות במסגרת עתודות עולים: דחיית שירות עד גמר הלימודים לתואר ראשון. בתום השירות יהיה על העולים לשרת שירות סדיר מלא בהתאם לגילם ביום עלייתם.
בפני עולים בוגרי בי"ס תיכון בישראל עומדת האפשרות לשרת בצה"ל במסגרת אחת העתודות האקדמיות, בהתאם לתחום הלימודים ודרישות הצבא. במסגרת זו עוברים העולים טירונות בחופשות הקיץ ובתום הלימודים משבץ אותם הצבא בתפקידים בהתאם למקצוע לימודיהם. מסגרת העתודה מחייבת שרות בצבע קבע.