סיוע למדענים

 

מדענים עולים ותושבים חוזרים יוכלו לקבל סיוע להשתלבות בתחומי המחקר והפיתוח מן המרכז לקליטה במדע שמטרותיו הן:

· להקל על המדען העולה והתושב החוזר בשילובו במערכת המו"פ ומוסדות המחקר האקדמיים בישראל.
· לייעץ למדען המחפש עבודה בישראל ולכוון אותו.
· לסייע למוסדות ולגורמים עסקיים ואקדמיים במשק לקלוט מדענים עולים ומדענים ישראלים חוזרים.
· לעודד התרחבות מערכת המו"פ בישראל תוך שימוש בידע ובניסיון שמביאים עימם המדענים.
· להשתתף יחד עם גורמי ממשלה אחרים בקביעת מדיניות פיתוח כוח אדם מדעי בישראל.

 

מי נחשב למדען?
עולים או תושבים חוזרים, העונים על אחד מהתנאים הבאים:
 
1 - תואר:  בעלי תואר ph.D או תואר מקביל.
תקופת עבודה: עבדו במחקר ובפיתוח 3 שנים לפחות מתוך 5 השנים שקדמו לעלייתם לישראל.
פרסומים: פרסמו לפחות 3 פרסומים מדעיים, או רשמו על שמם 3 פטנטים.

2 - תואר: בעלי תואר M.Sc. או תואר מקביל.
תקופת עבודה: עבדו במחקר ובפיתוח לאחר קבלת התואר לפחות 4 שנים, מתוך 6 השנים שקדמו לעלייתם לישראל.
פרסומים: פרסמו לפחות 3 פרסומים מדעיים, או רשמו על שמם 3 פטנטים.

3 - תואר: בעלי תואר M.Sc או תואר מקביל.
תקופת עבודה: עבדו במחקר ובפיתוח לאחר קבלת התואר לפחות 4 שנים, מתוך 6 השנים שקדמו לעלייתם לישראל.
פרסומים: במידה ואין להם פרסומים או פטנטים הרשומים על שמם - יהיו זכאים אך ורק כמועמדים לסיוע במו"פ בתעשייה.

4 - תואר: בעלי תואר M.Sc או תואר מקביל עד גיל 32.
תקופת עבודה: ללא ניסיון במחקר ו/או פיתוח.
מדען צעיר, כאמור, שייקלט בתפקידי מו"פ במגזר העסקי, יהיה זכאי לשנת סיוע אחת בתעשייה.

5 - תואר: בעלי תואר M.Sc או תואר מקביל עד גיל 37 שיתקבלו כתלמידי מחקר באחת מהאוניברסיטאות.

הערה: במקרים בהם יש ספק לגבי התואר המקביל, קובעת המחלקה להערכת תארים במשרד החינוך את תקפותם של  תארים שניתנו ע"י מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל.

 

מי זכאי לסיוע המרכז לקליטה במדע?

א-  עולה שאושר ע"י המרכז לקליטה במדע כעונה להגדרת מדען ובתנאי שגילו אינו עולה על 70 שנה.

ב-  תושב חוזר שעבר את שני השלבים לשם הכרה בזכאותו לסיוע כמדען ושהאגף לתושבים חוזרים מאשר כי שהה בחו"ל תקופה מעל 3 שנים שקדמו ליום השיבה ארצה.

 

תקופת הסיוע

 א - מדען עולה שנקלט בתעסוקה במגזר הציבורי
· חייב להתחיל לעבוד בסיוע המרכז תוך 3 שנים מיום עלייתו (רופא-תוך 5 שנים).
· משך תקופת הסיוע - עד 3 שנים.
· משך תקופת הזכאות - עד 6 שנים מיום עלייתו של המדען (רופא - עד 8 שנים).

מדען עולה שנקלט בתעסוקה במגזר העסקי
· חייב להתחיל לעבוד בסיוע המרכז תוך 4 שנים מיום עלייתו.
· משך תקופת הסיוע-עד 3 שנים.
· משך תקופת הזכאות- עד 7 שנים מיום עלייתו של המדען.

 

ב - מדען תושב חוזר שנקלט בתעסוקה במגזר הציבורי
· חייב להתחיל לעבוד בסיוע המרכז תוך שנה מיום שובו לישראל.
· משך תקופת הסיוע - עד שנה.
· משך תקופת הזכאות- עד 3 שנים מיום חזרתו לארץ של המדען.

מדען תושב חוזר שנקלט בתעסוקה במגזר העסקי
· חייב להתחיל לעבוד תוך שנתיים מיום שובו.
· משך תקופת הסיוע- עד שנה.
· משך תקופת הזכאות- עד 4 שנים מיום שובו של המדען.

 

הארכת הזכאות
מנהל המרכז לקליטה במדע יכול להאריך כחריג את זכאות המדען לתחילת הסיוע או לסיומו ב- 6 חודשים. מנהל המרכז יפעיל סמכותו במידה ושוכנע כי קיימת מחויבות המעסיק לקליטת המדען בתום תקופת הסיוע.