הקרן לעולה העצמאי

 

המשרד לקליטת העלייה מעמיד קרן להלוואות לעולים יזמים המעוניינים לפתוח או לקדם עסק..
על מנת לקבל הלוואה יש לפנות למט"י. יועץ המט"י בוחן את כדאיות העסק, ומכין תוכנית עסקית בהתאם.
מטרתה של התוכנית העסקית היא לסייע ליזם בתכנון הקמת העסק והפעלתו או בלהגדיר צרכים של עסק מתפתח.

 

תהליך אישור ההלוואה
· היועץ מעביר לועדת הקרן לעולה העצמאי את התוכנית העסקית בצירוף המלצתו.
· ועדת הקרן בוחנת אספקטים שונים הקשורים לעסק וליזם:
- הכדאיות הכלכלית של העסק, על פי התוכנית העסקית שהוכנה במט"י.
- עומידה בקריטריונים למתן הלוואות.
· גובה ההלוואה בהתאם לצורכי העסק ובהתאם לסכומי ההלוואה ותנאיה.
· הועדה קובעת אילו בטחונות וערבויות על היזם להמציא.
· היזם מופנה לבנק הפועלים עימו קשור המשרד לקליטת העלייה לצורך מימוש ההלוואה.
· על היזם להמציא לבנק בטחונות וערבויות בהתאם לקביעת הועדה.

הערה: הסיוע ניתן באופן חד- פעמי.

 

קריטריונים למתן הלוואות
· זכאים להלוואה:
- עולים, אזרחים עולים,תושבים חוזרים , קטינים חוזרים ובני עולים בתקופת הזכאות.
- בני עולים המקיימים משק בית נפרד יהיו זכאים לקבל סיוע מהקרן ככל עולה חדש.
בני עולים ששותפים בעסק עם הוריהם, יהיו זכאים בגובה 50% מההלוואה המרבית.
· היזם או בן/בת זוגו לא קיבלו הלוואה מהקרן בעבר. הסיוע ניתן באופן חד-פעמי.
· ליזם יש כישורים מקצועיים מתאימים להפעלת העסק, כולל רישיון מקצועי במקרים רלוונטיים.
· היזם חייב להשקיע בעסק מהונו העצמי בהתאם לקריטריונים המוצגים ב-טבלת סכומי הלוואה ותנאיה.
· התוכנית העסקית מציגה יכולת אישית וסבירות כלכלית להצלחת העסק.
· התוכנית העסקית מראה יכולת לפרוע את ההלוואה בעתיד.
· כספי ההלוואה ישמשו אך ורק למטרה המופיעה בתוכנית העסקית או בהתאם לאישור ועדת הקרן.
· ביצוע ההלוואה מותנה בפניה לקבלת רישוי מהרשויות המתאימות.
· העסק יהיה מקור פרנסתו העיקרי של היזם והוא יעבוד בו בעצמו.

 

תקופת הזכאות
· עולים 10 שנים מיום קבלת מעמד עולה.
· עולים מאתיופיה 15 שנים מיום קבלת המעמד.
· תושבים חוזרים: שנתיים מיום קבלת מעמד תושב חוזר.

 

סכומי ההלוואה ותנאיה
גובה הלוואה מרבי: - 70,000 ש"ח
הון עצמי מינימאלי:  25% מההלוואה.
מענק מותנה: 17.5% מסך ההלוואה ולא יותר מ-5000 ש"ח (מענק מותנה הופך למענק כעבור 3 שנים).
ריבית: מדד + ריבית של 2%.
תקופת פירעון: 6 שנים (שנת גרייס)
*ההלוואה העומדת תהפוך למענק לאחר 3 שנים ממועד קבלת ההלוואה, אם העולה ממשיך להתפרנס מן העסק.
ההלוואה הינה לתקופה של 6 שנים מתוך זה שנה אחת גרייס (החזר של הריבית בלבד).
ההלוואה הינה צמודה למדד עם ריבית של 2%.

 

דוגמא
הלוואה בסך 10,000 ש"ח בריבית של 2%:
כל חודש בחודשים 1-12 (שנת הגרייס) - כ- 17 ש"ח + הצמדה למדד.
כל חודש בחודשים 13-60 כ-- 176 ש"ח + הצמדה למדד.